Początki działalności medycznej naszej jednostki sięgają jeszcze roku 1933. Jednak od lat powojennych, aż do roku 2004 nie stanowił jednego organizmu lecz były to dwa odrębne Zakłady.Jeden w Bytowie drugi w Miastku. Funkcjonowały one obok siebie przez długie lata oferując praktycznie identyczny zakres podstawowych usług szpitalnych i ambulatoryjnych.

Na skutek zmian ustrojowych jakie przyniosła reforma samorządowa oraz reforma systemu opieki zdrowotnej z 1998 roku okazało się , że nie możliwym jest utrzymanie w obrębie Powiatu Bytowskiego dwóch Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej funkcjonujących samodzielnie. Dlatego też decyzją organu prowadzącego i przy aprobacie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia w czerwcu 2004r. doprowadzono do połączenia obu jednostek w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedziba w Bytowie, który działalność medyczną prowadził w dwóch lokalizacjach na bazie budynków, sprzętu i personelu dwóch poprzednich Zakładów w Bytowie i Miastku.

Po tych przekształceniach nowy zakład Szpital Powiatu Bytowskiego tworzyły:

 1. Dwa szpitale złożone z:
  • oddziałów chorób wewnętrznych z pododdziałem detoxykacyjnym w Bytowie,
  • oddziałów chirurgii ogólnej z blokami operacyjnymi,
  • oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii,
  • oddziałów ginekologiczno – położniczych,
  • oddziałów pediatrycznych,
  • oddziałów noworodkowych,
  • oddziału opieki paliatywnej w Miastku,
  • izby przyjęć w Bytowie,
  • szpitalnego oddziału ratunkowego w Miastku.
 2. Jeden Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Bytowie,
 3. Kompleks poradni specjalistycznych w w tym:
  • chirurgiczno – urazowo – ortopedyczna w Bytowie i chirurgiczna w Miastku,
  • ginekologiczno-położnicza „K”,
  • pediatryczna,
  • internistyczna,
  • diabetologiczna w Bytowie,
  • pulmonologiczno-ftyzjatryczna w Bytowie,
  • medycyny sportowej.
 4. Centrum Rehabilitacji Ambulatoryjnej w Bytowie i Miastku oraz oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej w Miastku,
 5. Dział Pomocy Doraźnej w Bytowie,
 6. Działy diagnostyczne złożone z:
  • laboratorium analitycznego,
  • pracowni EKG
  • pracowni USG
  • pracowni RTG,
  • pracowni endoskopii.

Szpital Powiatu Bytowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w swojej obecnej formie powstał w dniu 31 marca 2009r. w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatu Bytowskiego, na podstawie poniższych uchwał:

Został on wpisany do KRS w dniu 29 maja 2009r. pod nr 0000330649.

Głównym celem zawiązania spółki było utworzenie i prowadzenie nowej jednostki w systemie ochrony zdrowia, jaką jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Bytowskiego. Zakład ten rozpoczął swoja działalność w dniu 1 lipca 2009r. po wpisaniu go do księgi Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Pomorskiego pod nr 2201126.

Na mocy powyższych dokumentów nowoutworzony zakład przejął całość obowiązków i wynikających z nich uprawnień (w tym i wynagrodzenia za świadczone usługi) dotyczących świadczenia usług medycznych na podstawie umów, które do dnia 30 czerwca 2009r. zawarł SPZOZ z POW NFZ w Gdańsku, w niezmienionym zakresie, jakości i dostępności. Nowy podmiot gospodarczy rozpoczął więc swoją działalność na bazie cesji kontraktów na wykonywanie usług medycznych podpisanych z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pion Opieki Stacjonarnej w Bytowie zabezpiecza swoim działaniem rejon siedmiu gmin w tym Borzytuchomia, Czarnej Dąbrówki, Kołczygłów, Lipnicy, Parchowa, Studzienic i Tuchomia oraz miasta i gminy Bytów.

Zlokalizowany w Bytowie przy ul. Lęborskiej 11 i 13, w północno - zachodniej części miasta przy trasie wylotowej w kierunku Słupska i Lęborka, w bezpośrednim sąsiedztwie miejskich terenów leśnych i dzielnicy mieszkaniowej w systemie zabudowy jednorodzinnej. Łącznie teren zajmowany przez Pion Opieki Stacjonarnej w Bytowie wynosi 40 518m2.

Kompleks szpitalny ulokowany jest w 4 budynkach, z których Budynek Główny szpitalny został wybudowany w 1934 roku i jest trzykondygnacyjny. Z tym budynkiem łączy się nowsze dwukondygnacyjne skrzydło Ginekologiczno-Położnicze. W oddzielnych budynkach znajdują się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz Przychodnia wraz z powierzchniami dzierżawionymi.

Pion Opieki Stacjonarnej w Miastku zabezpieczał swoim działaniem rejon miasta i gminy Miastko oraz gmin Kępice, Trzebielino, Koczała i częściowo Biały Bór. Zlokalizowany w Miastku przy ul. Gen. Wybickiego 30, położony w północno-wschodniej części miasta przy głównej trasie komunikacyjnej Koszalin – Miastko – Słupsk. Łącznie teren zajmowany przez Pion Opieki Stacjonarnej w Miastku wynosił 66 000m2. Kompleks szpitalny w Miastku ulokowany był w 5 budynkach, z których Budynek Główny szpitalny został podzielony powierzchniami na oddziały szpitalne własne oraz powierzchnie dzierżawione podmiotom obcym.

Praktycznie po dziewięciu latach wspólnego działania połączonych jednostek bytowsko-miasteckich, na skutek licznych wniosków ze strony miasteckiej podjęto decyzje o ponownym podziale Spółki. Proces podziału spółki polegał na przeniesieniu części majątku Spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa- na rzecz nowo zawiązanej spółki. Oznacza to, że spółka w Miastku otrzymała budynki, sprzęty, wyposażenie, na którym wcześniej pracowano. Także pracownicy i współpracownicy, którzy do tej pory świadczyli usługi dla Miasta, tam właśnie mają swego pracodawcę Z początkiem stycznia gmina Miastko przejęła nieodpłatnie miastecki szpital, stając się właścicielem lecznicy. Od tej chwili Spółka miastecka stała się w pełni niezależna od Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., czyli samodzielnie pozyskuje środki na swoją działalność, pokrywa jej koszty i odpowiada za rozwój 30 grudnia 2013r. Zakończył się formalny proces podziału Spółki Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w swej części bytowskiej zachowuje pełen zakres świadczeń, a dodatkowo nadal w całości zabezpiecza świadczenia ratownictwa medycznego na terenie całego Powiatu, co związane jest z przepisami ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz treścią Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Nic to nie zmienia dla pacjentów. Karetki nadal stacjonują zarówno w Bytowie jak i na terenie miasta Miastko i dojeżdżają tam, gdzie są wzywane. Pacjenci natomiast są dowożeni do najbliższego szpitala, który jest w stanie zapewnić dalszą pomoc i właściwe leczenie.